0413-769027

Subsidie voor leren en ontwikkelen

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag aan de Tweede Kamer gemeld.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB bevorderen. Minister Koolmees: “Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Elke MKB-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie.

STAP-budget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben afgelopen maandag de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Ziektewetuitkering en arbeidskorting

Ziektewetuitkering telt niet meer mee voor hoogte arbeidskorting

Een Ziektewetuitkering telt vanaf 2020 niet meer mee als inkomen dat de hoogte van de arbeidskorting bepaalt als deze ZW-uitkering een periode betreft waarin er geen dienstbetrekking is. Een werkgever betaalt bij ziekte vaak het loon door van de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer soms ook recht op een ZW-uitkering, bijvoorbeeld bij orgaandonatie of als hij onder de no-riskpolis valt.

Geen dienstbetrekking

Iemand kan ook een ZW-uitkering ontvangen als hij geen dienstbetrekking (meer) heeft.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • mensen met een WW-uitkering die ziek zijn geworden;
 • personen met een tijdelijk arbeidscontract dat is beëindigd;
 • uitzendkrachten die onder het uitzendbeding vallen; en
 • vrouwen die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden.

Een ZW-uitkering telt met ingang van 1 januari 2020 niet meer mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting, voor zover die ZW-uitkering betrekking heeft op een periode waarin geen (echte of fictieve) dienstbetrekking aanwezig is.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor mensen die een vrijwillige ZW-verzekering bij het UWV hebben afgesloten:  het inkomen uit een vrijwillige ZW-verzekering telt altijd als inkomen mee voor de arbeidskorting.

Voorbeeld ZW-uitkering

Iemand heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. De man wordt op 15 april 2020 ziek en krijgt een ZW-uitkering op grond van de no-risk polis. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020.

De dienstbetrekking bestaat van 15 april 2020 tot 1 mei 2020. De ZW-uitkering telt over die periode mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Over de periode 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 bestaat er geen dienstbetrekking meer. De ZW-uitkering telt niet mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Let op:

Voor mensen die op 31 december 2019 al recht hadden op een ZW-uitkering en van wie deze uitkering blijft doorlopen in 2020 en eventueel ook daarna, blijft die ZW-uitkering meetellen als inkomen voor de arbeidskorting.

Bron: Accountancy vanmorgen

Btw-id voor eenmanszaken

Nieuw: btw-id voor eenmanszaken

In het najaar van 2019 zullen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, waarin het burgerservicenummer niet is verwerkt. Zij blijven hun omzetbelastingnummers houden.

Het Burgerservicenummer (BSN) is niet in het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) verwerkt om zo de privacy van de ondernemers beter te beschermen. Het btw-id bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. De genoemde cijfers zijn willekeurig. De ondernemer moet zijn nieuwe btw-id vanaf 1 januari 2020 gebruiken voor zijn zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de EU. Hij doet er daarom goed aan tijdig zijn communicatiemiddelen zoals factuurpapier en internetsites aan te passen aan zijn nieuwe btw-id. Per 1 januari 2020 moet de ondernemer ook het btw-id verwerken in de administratiesoftware. Hij blijft zijn bestaande omzetbelastingnummer gebruiken voor contact met de Belastingdienst. Het btw-id van overige EU-ondernemers blijft overigens ongewijzigd.

 

Wet: art. 35a, eerste lid, onderdeel c Wet OB 1968

Bron: Taxence

Belastingplan 2020

Belastingplan 2020 | lastenverzwaring voor bedrijven

Dit staat in het pakket Belastingplan 2020, dat staatssecretaris Snel van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Daarmee zijn straks vrijwel alle fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord en Klimaatakkoord in wetten omgezet.

Werken lonender

Het Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Zo wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 doorgevoerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 380 op vooruit in 2020. Bij een inkomen van € 45.000 per jaar is dit € 640, bij een inkomen van € 65.000 per jaar is dit € 690.

Klimaatakkoord, hogere energierekening voor bedrijven

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Dat zien mensen onder andere terug op de energierekening: de belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat.

Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100. Bedrijven krijgen juist een hogere energierekening. Vanaf 2020 dragen bedrijven meer bij aan de opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening dan particuliere verbruikers; tweederde deel in plaats van de helft nu.

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd willen we overstimulering voorkomen. Daarom kiest het kabinet voor een stapsgewijze oploop van de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s (in 2020 van 4% naar 8%).

Vennootschapsbelasting, tarief daalt minder snel

Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Het tarief blijft daarmee 25%. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder snel: naar 21,7 % in plaats van 20,7%.

Het kabinet is van plan om vanaf 2021 nog drie maatregelen te nemen in de vennootschapsbelasting en neemt opnieuw maatregelen tegen belastingontwijking.

 • Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen die het gevolg zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken en dus meer belasting gaan betalen. Dit naar idee van de initiatiefwet van Bart Snels c.s. (GroenLinks). De maatregel levert structureel € 265 miljoen op.
 • Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%. Dit levert € 140 miljoen structureel op.
 • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. Dit levert € 160 miljoen structureel op.

Bronbelasting

Het kabinet wil belastingontwijking  door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen verder aanpakken door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s. Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting.

Btw op elektronische kranten en boeken omlaag

De btw op elektronische kranten, tijdschriften en boeken gaat omlaag van 21% naar 9%. Dit betekent dat het verschil in btw-tarief tussen de papieren en de elektronische versies verdwijnt. Alle nieuwswebsites vallen hier ook onder, ook als ze geen fysieke uitgave hebben.

Overige maatregelen:

Het pakket Belastingplan bevat verder wetsvoorstellen die bestaande wetten verbeteren en actualiseren. Zo:

 • krijgen werkgevers meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen;
 • stijgt de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding vanaf volgend jaar mee met de inflatie;
 • gaat de zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden;
 • wordt de prijs van een pakje van 20 sigaretten per 1 april 2020 1 euro duurder. Dit is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord en komt bovenop de eerder aangekondigde accijnsverhoging;
 • wordt voor boeren het afsluiten van een verzekering tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden aantrekkelijker, door de vrijstelling van de assurantiebelasting van 21%.

Elektrisch rijden

AUTO VAN DE ZAAK

Voordeel elektrisch rijden wordt minder

De bijtelling voor elektrische auto’s is vanaf 2019 al veranderd. De komende jaren worden de stimuleringsmaatregelen stapsgewijs verder aangepast.

Bijtelling. De fiscale bijtelling voor privé rijden met de elektrische auto van de zaak is per 1 januari 2019 veranderd. De bijtelling van 4% geldt tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling omhoog naar 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000 en een bijtelling van 22% over het meerdere. In de jaren daarna wordt het ‘lage’ bijtellingspercentage nog verder verhoogd.

‘Lage’ bijtelling elektrisch rijden 2019 2020 2021 2022-2024 2025 *2026-2030
Bijtellingspercentage 4% 8% 12% 16% 17% 22%
Cataloguswaarde waarover de ‘lage’ bijtelling geldt in € 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Voorbeeld.De catalogusprijs van een elektrische auto bedraagt € 70.000. Bij een auto uit 2018 is de bijtelling 4% x € 70.000 = € 2.800. Bij een auto uit 2019 is dit 4% x € 50.000 + 22% x € 20.000 = € 6.400. Is het een auto uit 2020, dan is de bijtelling 8% x € 45.000 + 22% x € 25.000 = € 9.100.

Gebruikte auto. De bijtelling voor de auto van de zaak staat voor vijf jaar vast. Die termijn van 60 maanden start vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating (zie het kentekenbewijs). Als u in november 2019 een elektrische auto koopt en laat registreren, dan heeft u de 60 maanden daarna een bijtelling van 4% over € 50.000 en van 22% over de rest van de cataloguswaarde. Vanaf december 2025 moet het dan geldende percentage toegepast worden. De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak is gebonden aan het kenteken. Tussentijdse verkoop is hierop niet van invloed.

Kentekenbewijs. Als u dus een gebruikte elektrische auto koopt, dan neemt u de lage bijtelling over. Tip. Met name leasemaatschappijen hebben gebruikte elektrische auto’s in de aanbieding. Overweegt u een gebruikte elektrische auto (via uw zaak) te kopen, stel dan eerst vast wat volgens het kentekenbewijs de datum van eerste toelating is. Dan weet u of, en zo ja hoelang u nog kunt profiteren van een lage bijtelling.

Het bijtellingspercentage voor een auto blijft 60 maanden na de eerste toelating onveranderd. Controleer op het kentekenbewijs de datum van de eerste toelating.
Bron: Tipsenadvies.nl

Kleine ondernemers regeling

Fiscus licht nieuwe kleineondernemersregeling toe
16 JULI 2019 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN

De Belastingdienst gaat op de eigen site in op de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die vanaf 1 januari 2020 ingaat.De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

De korting op de btw die u moet betalen vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent btw-ondernemer.
U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.
Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet of hoe u uw omzet voor 2020 moet schatten?
Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u dat zelf eenvoudig na kunt gaan.

Wel of niet meedoen: u maakt zelf de keuze
U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Om u een goed beeld te geven van de regeling hebben wij een aantal voorbeelden uitgewerkt. Daarin kunt u zien wat wel of niet meedoen in de praktijk betekent voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.

Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier
Via belastingdienst.nl/kor vindt u het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wil doen moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn.