0413-769027

Subsidie voor leren en ontwikkelen

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden.Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag aan de Tweede Kamer gemeld.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB bevorderen. Minister Koolmees: “Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Elke MKB-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. De regeling is inmiddels gepubliceerd voor internetconsultatie.

STAP-budget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben afgelopen maandag de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Ziektewetuitkering en arbeidskorting

Ziektewetuitkering telt niet meer mee voor hoogte arbeidskorting

Een Ziektewetuitkering telt vanaf 2020 niet meer mee als inkomen dat de hoogte van de arbeidskorting bepaalt als deze ZW-uitkering een periode betreft waarin er geen dienstbetrekking is. Een werkgever betaalt bij ziekte vaak het loon door van de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer soms ook recht op een ZW-uitkering, bijvoorbeeld bij orgaandonatie of als hij onder de no-riskpolis valt.

Geen dienstbetrekking

Iemand kan ook een ZW-uitkering ontvangen als hij geen dienstbetrekking (meer) heeft.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • mensen met een WW-uitkering die ziek zijn geworden;
  • personen met een tijdelijk arbeidscontract dat is beëindigd;
  • uitzendkrachten die onder het uitzendbeding vallen; en
  • vrouwen die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden.

Een ZW-uitkering telt met ingang van 1 januari 2020 niet meer mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting, voor zover die ZW-uitkering betrekking heeft op een periode waarin geen (echte of fictieve) dienstbetrekking aanwezig is.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor mensen die een vrijwillige ZW-verzekering bij het UWV hebben afgesloten:  het inkomen uit een vrijwillige ZW-verzekering telt altijd als inkomen mee voor de arbeidskorting.

Voorbeeld ZW-uitkering

Iemand heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. De man wordt op 15 april 2020 ziek en krijgt een ZW-uitkering op grond van de no-risk polis. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020.

De dienstbetrekking bestaat van 15 april 2020 tot 1 mei 2020. De ZW-uitkering telt over die periode mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Over de periode 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 bestaat er geen dienstbetrekking meer. De ZW-uitkering telt niet mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Let op:

Voor mensen die op 31 december 2019 al recht hadden op een ZW-uitkering en van wie deze uitkering blijft doorlopen in 2020 en eventueel ook daarna, blijft die ZW-uitkering meetellen als inkomen voor de arbeidskorting.

Bron: Accountancy vanmorgen